♦ En les dificultats que es presenten en l’articulació dels sons (dislàlies): rotacisme, sigmatisme.

♦ En els retards i trastorns del llenguatge: alteració en la comprensió i la producció del llenguatge. TEL (trastorn específic del llenguatge).

♦ En les dificultats de l’aprenentatge de la lectoescriptura. Dislèxia.

♦ En les alteracions de la veu (nens i adults).

♦ Teràpia miofuncional (corregir l’hàbit de la respiració bucal, alteracions en la masticació, deglució atípica, incorrecta posició de la llengua en repòs).

♦ En els trastorns de la fluïdesa (quequeig, taquilàlia).

M. Jesús Rodríguez, Logopeda, col·legiada 2077